Aanmelden / Account aanmaken
×
Home
Home
empty
home / contact / voorwaarden
afbeelding

ALGEMENE VOORWAARDEN


Ten aanzien van de dienstverlening van Endless webdesign v.o.f. op de website www.linkruilplatform.nl gelden de volgende voorwaarden en daarnaast alle toepasselijke Nederlandse wettelijke regels.

VAN: 
Endless webdesign v.o.f. De Drieslag 30
8251 JZ Dronten 
hierna te noemen: Gebruikers /  linkruilplatform

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 1 Definities
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. 
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 
Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Linkruilplatform en haar deelnemers. Gebruiker is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker kan dan geen enkele verantwoording nemen voor de juistheid van door derden aangeleverde informatie.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4  Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 5  Contractsduur
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6  Tarieven:
1. Alle prijzen die Linkruilplatform rekent voor haar diensten zijn inclusief 21 % BTW.

2. 
Linkruilplatform kan altijd haar tarieven wijzigen en zal deze eventuele wijzigingen minstens één maand voor aanvang aan haar leden bekendmaken.

3. Als een deelnemer besluit voortijdig zijn deelname af te breken door zijn account te verwijderen volgt daarop geen recht op restitutie van het restant van het inschrijfgeld.

Artikel 7   herroepingsrecht
1. 
De betalende deelnemer heeft tot 14 dagen na het aangaan van het betaalde account de mogelijkheid om gebruik te maken van het wettelijke herroepingsrecht.

2. Als de deelnemer hiervan gebruik wil maken, maar al daadwerkelijk gebruik gemaakt heeft van de betaalde dienstverlening, zal Linkruilplatform een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening brengen en de rest van het bedrag terugstorten. Dit bedrag kan nooit hoger zijn dan het betaalde bedrag.

 
Artikel 8   Betaling
Betaling zal geschieden via iDeal

Artikel 9  incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 10  opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding 
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-    Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-    na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-    opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12  Aansprakelijkheid:
1. Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan gebruiker geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

2. Alles wordt in het werk gesteld om gebruiker veilig en zonder fouten/gebreken te houden, maar Endless webdesign v.o.f. garandeert niet dat Linkruilplatform.nl ononderbroken zal werken, derden haar systemen niet onrechtmatig zullen gebruiken en dat  Linkruilplatform vrij zal zijn van virussen, trojans of andere gebreken.

3. Het off-line zijn van Linkruilplatform voor korte of langere tijd door technische of andere problemen kan nooit een aanleiding zijn tot een claim op schadevergoeding van haar deelnemers.

4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar verstrekte informatie op de website. Linkruilplatform kan dan ook geen enkele verantwoording nemen voor de juistheid van door derden aangeleverde informatie.

5. De deelnemer zal de Linkruilplatform diensten alleen gebruiken binnen de geldende wetten Linkruilplatform is niet verantwoordelijk voor het misbruiken van deze service voor onwettelijke activiteiten.

6. Linkruilplatform sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites. Informatie op deze internet sites mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Linkruilplatform.

7. Via Linkruilplatform per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Linkruilplatform staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
8. Linkruilplatform is alleen aansprakelijk voor directe schade tengevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Linkruilplatform of Endless webdesign v.o.f.. Deze totale aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende overeenkomst ontvangen vergoeding.

9. De deelnemer garandeert dat het door hem/haar ingevulde account en alle door hem/haar op Linkruilplatform geplaatste informatie, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en vrijwaart Linkruilplatform dan ook van elke verantwoordelijkheid.

Artikel 13  vrijwaringen
1.  De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14  Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15  Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16  Privacy
1. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

2. Linkruilplatform maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Linkruilplatform gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

SSL Linkruilplatform maakt gebruikt van een beveiligde verbinding middels SSL
SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen
 

Artikel 17  Intellectuele eigendomsrechten:
1.  Het is deelnemer niet toegestaan Linkruilplatform of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Endless webdesign v.o.f., op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 
2. (Intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot Linkruilplatform, waaronder mede begrepen de auteurs op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Endless webdesign v.o.f. of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de deelnemers is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in hun account.
 
3. Wanneer Linkruilplatform wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Linkruilplatform  en haar deelnemers bestaan over op deze andere rechtspersoon.

Artikel 18  Screening
1. Linkruilplatform kan een aanmelding weigeren als zij dit nodig acht en zonder opgaaf van reden.

2. URL’s worden pas op de website geplaatst na goedkeuring.

3. Linkruilplatform is gerechtigd te allen tijden zonder kennisgeving vooraf een profiel te wijzigen of te verwijderen als er enig vermoeden bestaat van misbruik, fraude of ander soort wangedrag van de deelnemer, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de deelnemer op restitutie of schadevergoeding.

4. Erotische websites mogen alleen geplaatst worden door betalende deelnemers en alleen in de categorie ''Erotiek"

Artikel 19  Deelnemers
1. De deelnemer zal zijn/haar account niet delen met anderen of toestaan dat een ander deze gebruikt zonder medeweten van Linkruilplatform, noch zal de deelnemer meer als één account aanmaken.

2. 
Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag binnen de wet en de algemeen in Nederland geldende fatsoensregels. Bovendien zal de deelnemer op geen enkele manier de belangen en goede naam van Endless webdesign v.o.f. of Linkruilplatform schaden.

3. 
Een deelnemer kan op elk moment zelf de gegevens of logo in zijn/haar account wijzigen of het account verwijderen.  Met het verwijderen van het account zullen ook alle URL’s verwijderd worden uit de database.
 
Artikel 20 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wij verwijzen u ook naar ons privacy beleid.
 
Dronten, November 2015
Copyright : Endless webdesign v.o.f.